GIA HẠN THỜI HẠN NỘP TIỀN THUẾ NĂM 2021

Kế toán thuế Hải PhòngKế toán Hồng Anh xin chia sẻ với bạn đọc: GIA HẠN THỜI HẠN NỘP TIỀN THUẾ NĂM 2021

Theo Nghị định Số: 52/2021/NĐ-CP ngày 19/04/2021

1. ĐỐI VỚI THUẾ GTGT:

– Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 3 năm 2021 chậm nhất là ngày 20 tháng 9 năm 2021.

– Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 4 năm 2021 chậm nhất là ngày 20 tháng 10 năm 2021.

– Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 5 năm 2021 chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2021.

– Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 6 năm 2021 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2021.

– Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 7 năm 2021 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2021.

– Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 8 năm 2021 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2021.

– Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế quý 1 năm 2021 chậm nhất là ngày 30 tháng 9 năm 2021.

– Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế quý 2 năm 2021 chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai,

nộp Tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng, quý theo quy định của pháp luật hiện hành,

nhưng chưa phải nộp số thuế giá trị gia tăng phải nộp phát sinh

trên Tờ khai thuế giá trị gia tăng đã kê khai.

 

2. ĐỐI VỚI THUẾ TNDN

Thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 1, quý 2

kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được quy định.

Thời gian gia hạn là 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

 

3. ĐỐI VỚI THUẾ TNCN

Thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền

thuế phát sinh phải nộp năm 2021 của hộ kinh doanh,

cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế, lĩnh vực nêu tại

khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 2 Nghị định này. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2021.

 

4. ĐỐI VỚI TIỀN THUÊ ĐẤT

Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất

phải nộp kỳ đầu năm 2021 của doanh nghiệp, tổ chức,

hộ kinh doanh, cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này

đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định

hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm.

Thời gian gia hạn là 06 tháng kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2021.

"> XEM THÊM : <span style=

—————–

Fanpage: https://www.facebook.com/DichvuketoanHaiphong

Dịch vụ kế toán Hải Phòng – Kế toán Hồng Anh chúc các bạn thành công!

Hotline: 0969 463 460 

—--> XEM THÊM : MỨC PHẠT CHẬM NỘP TỜ KHAI THUẾ MỚI NHẤT

Bài viết liên quan